Đồ họa Photoshop

Lệnh vẽ Polygon trong Photoshop Lệnh vẽ Polygon trong Photoshop

05/09/2016

Hướng dẫn sử dụng lệnh Polygon, xem ngay

Chi tiết
Lệnh vẽ Ellipse trong Photoshop Lệnh vẽ Ellipse trong Photoshop

05/09/2016

Hướng dẫn sử dụng lệnh vẽ Ellipse, xem ngay

Chi tiết
Lệnh vẽ Rounded Rectangle trong Photoshop Lệnh vẽ Rounded Rectangle trong Photoshop

05/09/2016

Hướng dẫn sử dụng lệnh Rounded Rectangle, xem ngay

Chi tiết
Lệnh vẽ Rectangle trong Photoshop Lệnh vẽ Rectangle trong Photoshop

05/09/2016

Hướng dẫn sử dụng lệnh rectangle, xem ngay

Chi tiết
Lệnh Text trong Photoshop Lệnh Text trong Photoshop

05/09/2016

Hướng dẫn sử dụng lệnh text, xem ngay

Chi tiết
Lệnh Sponge trong Photoshop Lệnh Sponge trong Photoshop

05/09/2016

Hướng dẫn sử dụng lệnh Sponge, xem ngay.

Chi tiết
Lệnh Burn trong Photoshop Lệnh Burn trong Photoshop

05/09/2016

Hướng dẫn sử dụng lệnh burn trong photoshop, xem ngay

Chi tiết
Lệnh Dodge trong Photoshop Lệnh Dodge trong Photoshop

04/09/2016

Hướng dẫn sử dụng lệnh Dodge, xem ngay.

Chi tiết
Lệnh Smudge trong Photoshop Lệnh Smudge trong Photoshop

04/09/2016

Hướng dẫn sử dụng lệnh Smudge, xem ngay

Chi tiết
Lệnh Sharpen trong Photoshop Lệnh Sharpen trong Photoshop

04/09/2016

Hướng dẫn sử dụng lệnh Sharpen, xem ngay

Chi tiết
 1 2 3 > 

Form đăng ký học:0904 472 007