Lệnh Arrange trong Illustrator

Tác giả: David Thế Anh | 28-08-2016 | 13:28:08 | 5659 Lượt xem

Tác dụng của lệnh Arrange:

- Trong Illustrator lệnh Arrange dùng để thay đổi vị trí các đối tượng.

Cách sử dụng lệnh Arrange:

Cách 1: Chọn đối tượng cần thay đổi vị trí > vào Object > Arrange > xuất hiện bảng chọn, trong đó:

+ Bring to Front: Đưa đối tượng được chọn lên trên cùng.

+ Bring Forward: Đưa đối tượng được chọn lên trên một nấc.

+ Send to Back: Đưa đối tượng được chọn xuống dưới cùng.

+ Send Backward: Đưa đối tượng được chọn xuống dưới một nấc.

Cách 2: Chọn đối tượng cần thay đổi vị trí, nhấn tổ hợp phím:

+ Ctrl+Shift+] : Đưa đối tượng được chọn lên trên cùng.

+ Ctrl+] : Đưa đối tượng được chọn lên trên một nấc.

+ Ctrl+Shift+[ : Đưa đối tượng được chọn xuống dưới cùng.

+ Ctrl+[ : Đưa đối tượng được chọn xuống dưới một nấc.

Form đăng ký học:0904 472 007