Lệnh Order trong Coreldraw

Tác giả: David Thế Anh | 27-08-2016 | 15:36:22 | 12207 Lượt xem

Câu lệnh Order trong Coreldraw

Tác dụng của lệnh Order:

Trong Coreldraw, Order là câu lệnh chuyên dùng để thay đổi vị trí xếp lớp.

Cách sử dụng lệnh Order trong Coreldraw

Bạn có thể thay đổi thứ tự xếp chồng của các đối tượng trong cùng một lớp. Trước khi sử dụng bất cứ lệnh nào bạn cần phải chọn đối tượng mà bạn muốn thay đổi thứ tự bằng công cụ chọn – Pick tool.
– Chọn đối tượng cần thay đổi thứ tự
– Chọn Menu Arrange -> Order
• to Front (Shift + page up): đưa đối tượng lên lớp trên cùng
• to back (Shift + page down): đưa đối tượng xuống lớp dưới cùng
• Forward one (ctrl+PgUp): đưa đối tượng được chọn lên một lớp
• Back one (ctrl+PgDn): đưa đối tượng được chọn xuống một lớp
• In front of: đưa đối tượng được chọn lên trước một đối tượng cụ thể, bạn click mũi tên màu đen xuất hiện sau đó vào đối tượng muốn nằm đè lên
• Behind: đưa đối tượng được chọn xuống dưới một đối tượng cụ thể bất kỳ bằng cách click mũi tên màu đen vào đối tượng bạn muốn nằm bên dưới nó.
• Reverser order: đảo thứ tự trên, dưới của các đối tượng trên cùng một lớp, muốn thực hiện lệnh này bạn cần phải chọn tất cả các đối tượng muốn thay đổi bằng công cụ chọn.

Đào tạo Coreldraw Hải Phòng

Form đăng ký học:0904 472 007